Головна » Молодіжна рада

Молодіжна рада


ПОЛОЖЕННЯ про Молодіжну раду при Милівській сільській раді

1. Загальні положення 1.1. Молодіжна рада при Милівській сільській раді (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Милівської громади, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Милівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженями Милівського сільського голови, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих органів Милівської сільської ради щодо реалізації молодіжної політики у Милівській громаді;

 залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики

;  залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;

 активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;

 поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді сільської громади;

 вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;

 визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

 здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів студентського та учнівського самоврядування громади;

 вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в Милівській громаді, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

1.5. У своїй діяльності Молодіжна рада співпрацює з Милівської сільською радою та її виконавчим комітетом, відділом культури, туризму, молоді та спорту Милівської сільської ради.

1.6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює відділ культури, туризму, молоді та спорту Милівської сільської ради.

1.7. Молодіжна рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

2. Права Молодіжної ради

2.1. Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

2.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів виконавчого комітету Милівської сільської ради, установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

2.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

2.1.3. Вносити голові Милівської сільської ради, постійним депутатським комісіям Милівської сільської ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у Милівській сільській ТГ, що потребують прийняття відповідних розпоряджень Милівського сільського голови, рішень Милівської сільської ради та її виконавчого комітету.

2.1.4. Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади, як місцевої ради, так і її структурних підрозділів та виконавчого комітету.

2.1.5. Складати та вносити пропозиції до проектів рішень сільської ради, що впливають на життя молоді.

2.1.6. Аналізувати проекти рішень Милівської сільської ради, її виконавчого комітету, які впливають на життя молоді Милівської громади, на їх відповідність державній та місцевій молодіжній політиці.

2.1.7. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

3. Склад Молодіжної ради та порядок його формування

3.1. Кількісний склад Молодіжної ради формується кожні два роки та не може становити більше 35 членів. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 30 членів.

3.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина віком від 14 до 35 років, що постійно проживає на Милівської сільської території громади,що навчається у навчальному закладі громади, чи працює в установі, організації будь-якої форми власності,розташованій на території громади, є керівником або членом громадської організації чи ініціативної групи, що провадить свою діяльність у Милівській сільській ТГ.

У разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів (далі -ініціативна група).

3.3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

3.4. Персональний склад Молодіжної Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Милівської сільської ради за поданням відділу культури, туризму, молоді та спорту Милівської сільської ради. (відповідно до встановлених критеріїв рейтинговим списком) терміном на два роки.

3.4. До складу Молодіжної Ради входять:

– голова Молодіжної Ради;

– заступник голови Молодіжної Ради;

– секретар Молодіжної Ради; – члени Молодіжної Ради.

3.5. Голова Молодіжної Ради обирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю від повного складу ради.

3.6. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі: – складення повноважень за його особистою письмовою заявою; – відкликання його з посади тим органом (установою, організацією, об’єднанням громадян), який делегував його; – вираження недовіри до нього простої більшості від повного складу Молодіжної ради;

– в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень Голови приймається шляхом відкритим голосування не менше двома третинами від повного складу Молодіжної ради.

3.7. Голова Молодіжної ради:

3.7.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції.

3.7.2. Контролює виконання рішень Молодіжної ради.

3.7.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради.

3.7.4. Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

3.7.5. Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні відкритим голосуванням.

3.7.6. Доповідає на першому засіданні Молодіжної Ради наступного скликання про виконану роботу

. 3.7.7. Має право представляти Молодіжну раду на сесії Милівської сільської ради.

3.8. Заступник голови Молодіжної ради:

3.8.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

3.8.2. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради.

3.8.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради.

3.8.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради простою більшістю від повного складу ради. Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу Молодіжної ради.

3.9. Секретар Молодіжної ради:

3.9.1. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.

3.9.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.

3.9.3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради.

3.9.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.

3.9.5. Інформує громадськість про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.

3.9.6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.

3.9.7. Веде протоколи засідань Молодіжної ради.

3.9.8. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

3.9.9. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради простою більшістю від повного складу ради. Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу Молодіжної ради.

3.10. Члени Молодіжної ради

3.10.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

3.10.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках: – власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;

– рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків;

– відкликання члена Молодіжної ради навчальним закладом або громадською організацією, яка делегувала його кандидатуру до складу Молодіжної ради;

– смерть члена Молодіжної ради.

3.10.3. Систематичним невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

– відсутність без поважних причин на більшості засіданнях Молодіжної ради; – невиконання рішень Молодіжної ради;

– невиконання покладених на нього зобов’язань згідно з п. 3.12.8 цього Положення.

3.10.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень простою більшістю від повного складу Молодіжної ради.

3.10.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник, який затверджується установчими зборами Молодіжної Ради.

3.10.6. Член Молодіжної ради має право: – ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради; – представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади; – вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;

– брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;

– оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

3.10.7. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

– брати участь в засіданнях Молодіжної ради;

– виконувати рішення Молодіжної ради;

– дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

4. Організація роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

 чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;

 позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

4.3. Перше засідання Молодіжної ради проводиться не пізніше, ніж за 14 днів після затвердження її складу

4.3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

 голови Молодіжної ради;

 заступника голови Молодіжної ради;

 секретаря Молодіжної ради. На першому засіданні розробляється Положення про Молодіжну раду.

4.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Положення та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради. Проведення засідання Молодіжної ради правомочне за умови наявності половини членів від її повного складу. Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

4.5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання. 4.6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

4.7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

4.9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються Милівській сільській раді для узгодження та доопрацювання та підлягають обов’язковій публікації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду виконавчими органами Милівської сільської ради._

_. 5.2. Представники виконавчих органів можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

5.3. На засідання постійних комісій Милівської сільської ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням  виконавчим комітетом за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.5. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням виконавчого комітету Милівської сільської ради у разі:

 порушення Молодіжною радою законів України та Конституції України;

 порушення Молодіжною радою умов даного Положення;

 непроведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;

 за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.